default_mobilelogo

Artikel 1: Algemeen

1.1  De Coöperatie Energiek Schiedam [hierna: de Coöperatie] is gevestigd te Schiedam en opgericht op 7 mei 2015.

1.2  Het doel van de Coöperatie is het mogelijk maken van een circulaire economie voor haar leden en burgers & bedrijven van Schiedam door het bevorderen van efficiënt energiegebruik en het gebruiken van duurzame energie.

1.3 Dit Huishoudelijk Reglement [hierna: het Reglement] betreft een aanvulling op het bepaalde in de Statuten van de Coöperatie.

1.4 leder lid wordt geacht met de inhoud van de Statuten en Reglement bekend te zijn en deze door het aangaan van het lidmaatschap te aanvaarden.

1.5 Het Reglement en de Statuten zijn digitaal te raadplegen op de website van de Coöperatie.

1.6 Het Reglement kan worden aangepast in geval van wijzigingen in de werkwijze of herziening van het beleid van de Coöperatie.

1.7 Bij strijdigheid tussen de Statuten en het Reglement zijn de Statuten bepalend. Indien één of meer van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.8 De Coöperatie is ontstaan uit het Schiedams Energie Collectief, hierna te noemen SEC, en daardoor hebben de Coöperatie en het Collectief een natuurlijke binding. In dit Huishoudelijk Reglement wordt nader ingegaan op deze verbinding.

1.9 Onder Schriftelijk wordt verstaan: per post of per e-mail of met ieder ander communicatiemiddel waarmee de boodschap op schrift kan worden ontvangen.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1  Dit artikel is een aanvulling op de artikelen 3 t/m 6 van de Statuten. Als in dit artikel wordt gesproken over leden dan wordt daaronder verstaan eenieder die voldoet aan artikel 3 van de Statuten.

2.2  Leden zijn verplicht bij verandering van [e-mail]adres, of anderszins voor de Coöperatie belangrijke wijzigingen in de persoons-en/of adresgegevens, binnen 14 dagen na de wijziging, het bestuur hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

2.3  Het is mogelijk gedurende het jaar lid te worden van de Coöperatie.

2.4  Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk aan het Bestuur van de Coöperatie met een opzegtermijn van tenminste vier weken conform het bepaalde in artikel 5 van de Statuten.

2.5  Opzegging namens de Coöperatie geschiedt conform het bepaalde in artikel 5 van de Statuten.

Artikel 3: Contributie

3.1  Door toetreding tot de Coöperatie verplicht ieder lid zich tot het betalen van de door de Algemene Leden Vergadering (ALV), op voorstel van het Bestuur, vastgestelde minimale contributie. Als het lidmaatschap en contributie volgt uit de samenwerking met een energieleverancier, kan het lid worden vrijgesteld. Elk betalend lid kan zelf de hoogte van de contributie jaarlijks bepalen. De contributie wordt eenmalig betaald voor het lopende boekjaar. Zolang er nog geen ALV is wordt de contributie vastgesteld door het (ad-interim) bestuur.

3.2  Zij die gedurende het jaar lid worden betalen de volledige contributie voor het nog lopende kalenderjaar. Uitgezonderd zij die lid worden in het laatste kwartaal. De betaalde contributie geldt dan voor het volgend kalenderjaar.

3.3 Het Bestuur van de Coöperatie stuurt een schriftelijk bericht in het eerste kwartaal van het jaar, waarin de leden gevraagd worden de contributie over te maken. Leden dienen de contributie binnen een maand over te maken na dit bericht.

3.4 Als na een maand de betaling uitgebleven is zal het Bestuur eenmalig een herinnering sturen.

3.5  Indien ook dan betaling van de contributie uitblijft is dat een zelfstandige grond voor ontzetting van het lid.

3.6  Restitutie van de contributie bij beëindiging van het lidmaatschap is uitgesloten.

3.7 Conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de contributie voor de eerste maal door het ad-interim bestuur vastgesteld op € 10.

Artikel 4: het bestuur en ALV

4.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Coöperatie, de toepassing van de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van de Coöperatie, naleving van de statuten en reglementen, beheer van geldmiddelen en uitvoering van genomen besluiten. Het is voor al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de ALV.

4.2 Een bestuur wordt gevormd door ten minste 3 leden met het streven naar een oneven aantal. Het bestuur zal in ieder geval bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden hebben gezamenlijk minstens voor 75% binding met Schiedam. Onder binding met Schiedam wordt verstaan het wonen of werken in Schiedam. Mocht door wijzigingen in de persoonlijke situatie van een bestuurslid, gedurende de looptijd van een bestuur de binding wijzigen, waardoor dit voor het gehele bestuur onder de 75% komt, dient het bestuur dit voor te leggen aan de ALV.

4.3 De definitieve notulen van de bestuursvergaderingen zijn voor alle leden digitaal beschikbaar.

4.4 Besluiten in het Bestuur dienen te worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Een ieder van het bestuur committeert zich vervolgens aan het genomen besluit. De stemverhouding hoeft niet in de notulen opgenomen te worden.

4.5 Het Bestuur kan niet zonder toestemming van een ALV rechtshandelingen verrichten, zoals geldleningen, het aangaan van verplichtingen, het doen van uitgaven of het aangaan van garantstellingen, waar meer dan 30.000 euro mee is gemoeid.  Uitzondering betreft:

  • Aanvragen subsidies en vergoedingen voor uren vanuit andere instanties en organisaties, waar hogere bedragen aangevraagd kunnen worden.
  • Als het gaat om directe uitgaven vanuit de gelden van de leden geldt een drempel van 3.000 euro.

4.6 De volgende (bestuurs)besluiten worden in ieder geval onderworpen aan de goedkeuring van de ALV:

  • Het jaarplan en de (meerjaren)begroting
  • Het oprichten van of deelnemen aan een BV, NV of andere rechtspersoon
  • Deelnemen aan voor de Coöperatie risicovolle projecten of activiteiten, ook als deze door SEC worden geïnitieerd

4.7 Het Bestuur is belast met de uitleg van dit reglement. Het beslist verder in alle gevallen waarin door de statuten of dit reglement niet is voorzien.

4.8 Een bestuurslid zal zich elke drie jaar opnieuw verkiesbaar stellen.

4.9 Een bestuurslid kan geschorst worden conform artikel 8 van de Statuten. Als de schorsing verlengd is, zal na 2 termijnen de status van dit bestuurslid aan de leden voorgelegd worden of deze nog te handhaven is.

4.10 Het Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige werving van kandidaten voor vacatures in het bestuur.

4.11 Het Bestuur kan te allen tijde, met inachtneming van lid 2 , voorstellen doen aan de ALV voor de benoeming van nieuwe bestuursleden.

4.12 Leden kunnen te allen tijden verzoeken tot een extra ALV, als minstens tien procent van de stemgerechtigde leden dit wil. Zij doen hiertoe een schriftelijk verzoek aan het Bestuur. Het verzoek moet gemotiveerd zijn met bijgevoegde agendapunt(en) voor de vergadering. Het Bestuur is verplicht binnen vier weken deze ALV te laten plaatsvinden. Gebeurt dit niet, dan kunnen de leden zelf een ALV bijeenroepen.

Artikel 5: Werkgroepen, projectgroepen en commissies

5.1  Het Bestuur kan Werkgroepen, projectgroepen en commissies instellen voor het organiseren en uitvoeren van bepaalde concreet door het Bestuur opgedragen taken, die bijdragen aan de doelstelling van de Coöperatie. Zij worden allen “groepen” genoemd.

5.2  De groepen krijgen hun opdracht van het Bestuur en adviseren het Bestuur hieromtrent.

5.3  De groepen worden door het Bestuur ingesteld en zijn rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

5.4  De samenstelling en omvang van een groep wordt door het Bestuur per geval vastgesteld.

5.5  De leden van een groep kunnen zowel leden van de Coöperatie als externen zijn die vanwege hun specifieke kennis in de groep worden gevraagd.

5.6  Groepen treden niet zelfstandig naar buiten tenzij daarover van tevoren met het Bestuur inhoudelijk overeenstemming is bereikt.

5.7 In beginsel is er geen vergoeding voorzien voor deelname aan een groep. Het Bestuur komt de bevoegdheid toe van dit uitgangspunt af te wijken, bijvoorbeeld als het aantal uren voor een specifieke activiteit het aantal uren overschrijdt dat redelijkerwijs van een vrijwilliger gevraagd kan worden. Een groep of lid kan bij het bestuur voor deze specifieke activiteit een vergoeding aanvragen. Ook kan een groep of lid in overleg met bestuur een vergoeding aanvragen bij instanties of organisaties voor specifieke werkzaamheden. Dit geheel ter vrije beoordeling van het Bestuur.

5.8  Het Bestuur kan een groep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van de groep van zijn taken ontheffen.

Artikel 6: de binding met het Schiedams Energie Collectief (SEC)

6.1 Ten minste een van de bestuursleden van de Coöperatie is lid van het bestuur van SEC.

6.2. SEC en de Coöperatie hebben de intentie om bij projecten die gericht zijn op het collectief opwekken van duurzame energie samen te werken. Onder een project wordt verstaan een idee dat als nuttig voor de doelstellingen wordt beschouwd en waarvan partijen vinden dat het uitgevoerd kan worden. Voor de samenwerking zijn er twee opties:

  • Een project dat geïnitieerd wordt vanuit de Coöperatie wordt als eerste aangeboden aan SEC. SEC heeft het recht dat project niet te ontwikkelen, in welk geval de Coöperatie vrij is het project met andere partijen uit te voeren.
  • Een project dat geïnitieerd wordt vanuit SEC wordt als eerste aangeboden aan de Coöperatie. De Coöperatie heeft het recht dat project te weigeren, in welk geval SEC vrij is er mee door te gaan en de samenwerking met andere partijen aan te gaan.

6.3 Als in de onder 6.2 genoemde situaties SEC het project zal ontwikkelen zal zij een projectovereenkomst opstellen vòòr de start van het project. Hierin wordt o.a. vastgelegd wat de betrokkenheid van de Coöperatie is en over welke punten de Coöperatie meebeslist.

6.4 In het geval dat in de projectovereenkomst wordt bepaald dat een project-BV noodzakelijk is, wordt deze door SEC opgericht en na realisatie van het project aan de Coöperatie overgedragen voor zover het aandeel van de Coöperatie in de project- BV reikt.

6.5 Bij oprichting van de Coöperatie was Wind op Vijfsluizen al in ontwikkeling bij SEC. Voor Wind op Vijfsluizen gelden de gemaakte afspraken (mbt urenverwaarding, ontwikkelkosten en voorfinanciering) zoals ten tijde van het oprichten van de Coöperatie geldend waren. Voor de realisatie van de turbine zal SEC een projectovereenkomst opstellen, waarin de samenwerking met de Coöperatie wordt beschreven. Als de Coöperatie akkoord is met de overeenkomst zullen wijzigingen in de eerder gemaakte afspraken alsmede de overeenkomst net als bij andere projecten voorgelegd te worden aan de Coöperatie, alvorens deze geldend kunnen worden. Als het niet lukt tot een akkoord te komen staat het SEC vrij de turbine te realiseren en de samenwerking met andere partijen daarin op te zoeken. Eerder gemaakte afspraken zijn dan niet voor de Coöperatie van toepassing.

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!