default_mobilelogo

Kom je ook? 
Op 10 oktober wordt er ook in Schiedam weer werk gemaakt van de Dag van de Duurzaamheid.

Deze interactieve avond is van 19.00- 21.30 in het verduurzaamde Wijkcentrum De Erker in West. Niet geheel toevallig waar wij samen de zonnepanelen gaan plaatsen. Deze avond ontmoeten verschillende duurzame instellingen en bewoners elkaar. Zij wisselen ideeën uit over duurzaamheid en geven die aan elkaar door. Uiteraard onder het genot van heerlijke duurzame hapjes en drankjes.

Energiek Schiedam en de gemeente hebben, samen met andere organisaties, een mooi programma samengesteld. 

Energiek Schiedam zal een workshop houden over Energiecoaches in de Wijk en onze Merel Segers zal ons meenemen in een klimaatgesprek, een veel beproefde methodiek om uit te vinden wat je belangrijk vindt en wat je vervolgens zelf kunt doen.

Meer informatie vind je hier.

Nieuwe subsidie voor isoleren eigen woning

Het kabinet stelt 84 miljoen euro beschikbaar voor het isoleren van woningen. De regering hoopt hiermee huiseigenaren aan te moedigen om in hun huis energiebesparende maatregelen door te voeren.

“Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving”, zo stelt minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De naam van de regeling – Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) – spreekt voor zich: de rijksbijdrages zijn bedoeld voor energiebesparende maatregelen in het eigen huis. Denk aan het isoleren van een vloer, gevel of dak en het plaatsen van hoogrendementsglas. Eigenaren kunnen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen. Per woning is een bijdrage tot maximaal tienduizend euro mogelijk. Wie een woning volledig isoleert, met warmteterugwinning, kan tot vijftienduizend euro terugkrijgen. Het komt er op neer dat woningeigenaren ongeveer twintig procent van de kosten terug kunnen krijgen – als het werk wordt uitgevoerd door een deskundig bedrijf.

Subsidie kan worden aangevraagd voor werk dat is uitgevoerd vanaf afgelopen donderdag, 15 augustus, tot 31 december volgend jaar. Dat kan alleen gebeuren door eigenaren die tevens het huis bewonen. Aanvragen kunnen vanaf 2 september worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar is ook meer informatie te vinden over energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie.

Eerder, in 2016, was er ook al een subsidieregeling voor het isoleren van een woning. Destijds was de pot na zeven maanden leeg; het volledige budget van 44 miljoen euro was toen aangevraagd. Ook nu is de verwachting dat veel huishoudens gebruik gaan maken van de subsidie.

Vanuit de SEEH is er speciaal voor VVE’s een apart budget beschikbaar gesteld. Hier gaat het om twaalf miljoen euro voor het uitvoeren van maatregelen en twee miljoen voor onder meer advies. Wil je weten waar je in jouw huis moet beginnen? Kom langs in het Energiecafé op donderdagavond, of meld je direct aan als lid. Als lid kun je een gesprek met een energiecoach krijgen die je meeneemt in wat de mogelijkheden zijn in je eigen huis.


Isoleren

Isoleren kun je zelf, door Merel Segers, bestuurslid Energiek Schiedam

SCHIEDAM – Wie plannen heeft om zijn monumentale woning te verduurzamen, gaat het best open in gesprek met de gemeente. Dat is een belangrijke conclusie die afgelopen donderdag naar voren kwam op de avond ‘Energiek Thuis in een beschermd stadsgezicht’.

De avond was georganiseerd door Energiek Schiedam, om ervaringen met het verduurzamen van gemeentelijke monumenten of woningen gelegen in een beschermd stadsgezicht uit te wisselen. Zo’n twintig mensen namen de gelegenheid te baat.

Een van de sprekers was Rob van Wordragen van de Vereniging van Eigenaren De Nederlanden, in het Entrepotgebouw aan de Lange Nieuwstraat. De VvE wilde zonnepanelen plaatsen op het dak. De beste handelwijze is om ‘open in gesprek te gaan met de gemeente en de monumentencommissie’, zo stelde Van Wordragen. “Beter dan gewoon maar aan de slag gaan, zonder de gemeente daarin te kennen. Dat laatste levert namelijk het risico dat je de gemeente tegen je krijgt. Vraag de verantwoordelijk ambtenaar of wethouder op de koffie of lunch om toe te lichten waarom het beleid een maatregel in een bepaalde situatie niet toestaat. Dat werkt beter en houdt de sfeer vriendelijker dan per brief of email.”

In het geval van De Nederlanden ging het zo dat de VvE in 2016 voor het eerst contact had met de gemeente over de vraag of zonnepanelen toegestaan zouden zijn op het dak. Het antwoord was volmondig ja, tot verrassing van de VvE. Bij een tweede contact, waarbij een concreter voorstel werd neergelegd, was het antwoord nee, zo vertelde Van Wordragen. Het Entrepotgebouw ligt namelijk binnen beschermd stadsgezicht en dan mogen zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de straat, of vanaf de overkant van het water. Daarbij is het Entrepotgebouw ook nog een monument. “De welstandscommissie kwam met veel alternatieven, zoals bodemenergie of zonnepanelen verwerkt in de lichtstraat”, vertelt Van Wordragen. “De VvE heeft volgehouden dat we de focus op zonnepanelen wilden hebben, omdat andere opties voor nu niet aan de orde waren, gezien de financiële kwesties tijdens de renovatie.”

Energiek Schiedam regelde een afspraak bij de wethouder, die aanbood om deze VvE als pilot te begeleiden, zo wordt verteld. In deze gesprekken werden ook de regels onder de loep genomen. Zijn de regels nog van deze tijd, of hebben ze een opfrisbeurt nodig? In navolging hierop heeft de gemeente een architect, gespecialiseerd in monumenten, laten kijken naar wat de mogelijkheden waren voor VvE De Nederlanden.

Dit resulteerde begin dit jaar in de voorwaarden waaronder het volgens de architect mogelijk zou zijn om zonnepanelen te realiseren op het Entrepotgebouw. Gezien het industriële karakter zouden zonnepanelen kunnen als de zonnepanelen in een aaneengesloten vlak liggen en volledig zwart zijn. Bij het plaatsen van de zonnepanelen moet rekening gehouden worden met uitsparingen op het dak; die moeten opgevuld worden om er één vlak van te maken. Zonnepanelen zijn ook niet toegestaan aan de waterkant. De VvE vroeg hierop aan de monumentencommissie of deze positief zou staan tegenover zonnepanelen, mits volgens de voorwaarden van de architect geplaatst. “Hier is een informeel ja op gegeven”, aldus Van Wordragen. Een bedrijf is gevraagd om alles uit te werken, inclusief beheer en financiële verrekening van kosten en opbrengsten over de VvE-leden.

Want dat is een belangrijke, aldus de man van De Nederlanden: binnen een VvE hebben mensen verschillende drijfveren. De een wil maatregelen treffen om financiële redenen, de ander om te verduurzamen. “Ideële drijfveren alleen zijn bij een VvE niet voldoende, het moet ook financieel uit kunnen”, aldus Van Wordragen.

Hanneke Bleijs, beleidsadviseur bij de afdeling Monumenten van de gemeente Schiedam, stelde dat de gemeente inhoudelijk kennis wil opdoen over het verduurzamen van monumenten en deze verspreiden. Pilotprojecten moeten voor leergeld zorgen. “Het welstandsbeleid is recent gewijzigd en te vinden in de Welstandsnota 2019. Ook wordt er gewerkt aan nieuw erfgoedbeleid, inclusief participatieproces. Het nieuwe erfgoedbeleid krijgt een plaats in de omgevingsplannen.”

Ook Huib Sneep vertelde op de Energiek Thuis-avond over zijn ervaringen met het verduurzamen van zijn huis, in dit geval een pand in de Tuinlaan. Belangrijkste les volgens hem: doe niet alles tegelijk en kijk eerst wat je kunt besparen zonder fysieke maatregelen te nemen. Het resultaat bij hem thuis zonder aanpassingen in de woning is dat het energieverbruik in zijn rijksmonument uit 1785 - groot 300 m2 - terug is naar 60 m3  gas (zo’n 600 kWh) per jaar en 2.500 kWh elektriciteit. Ter vergelijking: volgens Nibud verbruikt een gemiddelde tussenwoning van 120 m2 1.350 m3 (zo’n 13.500 kWh) aardgas en een gemiddeld huishouden verbruikt 2.990 kWh elektriciteit per jaar. Een van de maatregelen die zij hebben genomen is dat alleen de keuken permanent gestookt wordt en de woonkamer alleen warm gestookt wordt als ze er willen gaan zitten, en nog op hout ook. Verder vertelt hij uitgebreid over de recente maatregelen: het voorzien van de ramen van het pand van dubbel glas (monumenten glas). Daarbij kregen de schuiframen een nieuwe balancering en zijn over de volle lengte op niet zichtbare wijze tochtborstels aangebracht. Dit met name om het comfort te verbetern in de woonkamer.

Benieuwd wat er in jouw woning kan?

Energiek Schiedam heeft een aantal energiecoaches die woningeigenaren kunnen adviseren over de mogelijkheden. Dit zijn getrainde vrijwilligers, maar geen professionals. Waar nodig kunnen ze doorverwijzen naar het Servicepunt Woningverbetering of de WoonWijzerWinkel. Ook is het mogelijk om ondersteuning vanuit de landelijke koepel van energiecoöperaties in te schakelen. Energiek Schiedam heeft ook een digitaal woningdossier, waarmee huiseigenaren een stappenplan voor verduurzaming van hun woning kunnen opstellen. Het Hoomdossier verwerkt dit stappenplan in het meerjarenonderhoudsplan. Het is geschikt voor individuele woningen, maar (nog) niet voor verenigingen van eigenaren.

Vervolg

De gemeente en de aanwezigen geven aan behoefte te hebben aan meer verdieping op specifieke thema’s, bijvoorbeeld isoleren en kozijnen. Energiek Schiedam geeft aan deze avonden te willen faciliteren. Dit zal samen met de gemeente opgepakt worden. 

De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) komt weer beschikbaar voor eigenaar-bewoners. De regeling was sinds mei 2017 uitgeput, alleen VvE’s konden nog van de subsidie gebruikmaken. Met deze heropening van de regeling komt het kabinet tegemoet aan de uitspraak in de Urgenda-zaak.

SEEH
De SEEH voor eigenaar-bewoners stimuleert de eigenaar-bewoner van een woning energie te besparen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning worden uitgevoerd. De eigenaar-bewoner kan de subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is verder dat de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning en als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH. De subsidie is voor maatregelen die een woningeigenaar gaat uitvoeren nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting eind augustus plaats.

€84 miljoen beschikbaar
Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH voor woningeigenaren €84 miljoen beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties was sinds de opening van de regeling al voldoende budget voor het aanvragen van de subsidie.

Uitvoering
RVO.nl voert deze subsidieregeling uit en verwacht dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen. Zie voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-én-bewoner

Door ons lid Bram Duivenvoorden

Woningcorporatie Woonplus gaat de komende tien jaar haar circa 2000 sociale huurwoningen in Groenoord aardgasvrij maken en aansluiten op een warmtenet. Voor de uitvoering van dit project wordt marktpartijen gevraagd om plannen in te dienen. Woonplus en de gemeente Schiedam hebben het bedrijf Squarewise in de arm genomen om hiervoor een online uitvraag te doen.

Wij hebben deze uitvraag aandachtig bekeken en willen benadrukken dat Energiek Schiedam - ondanks onze betrokkenheid bij het project Nieuwe Energie voor Groenoord - niet aan tafel heeft gezeten bij het opstellen ervan. We moeten helaas constateren dat er te veel nadruk ligt op het aansluiten van de woningen op het warmtenet en te weinig op het isoleren van de woningen. Dit betreuren we, omdat de wijkbewoners in de WijkEnergieGroep (WEG) nadrukkelijk hebben geadviseerd (20171027_-_advies_WEG_op_rapport_OverMorgen.pdf) dat dat het reduceren van de warmtevraag door isolatie prioriteit moest hebben.

Energiek Schiedam is benaderd door een consortium van partijen die de besparingskansen voor de bewoners centraal stellen en meenemen in hun aanbieding. Ook zoeken zij naar verdere voordelen voor bewoners en geven zij de voorkeur aan lokale bedrijven voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze benadering sluit volledig aan bij het advies van de WEG en ons aanvullend advies uit 2017. Wij gaan met dit consortium in gesprek om te zorgen dat isolatie meegenomen wordt en dat bewoners de kans krijgen om extra wensen op te nemen als er verbouwd wordt in hun woning. Uit de gesprekken zal volgen welke rol wij hierin kunnen spelen.

Energiek Schiedam is blij binnenkort te kunnen starten met de realisatie van ongeveer 150 zonnepanelen op het dak van De Erker in Schiedam. Via Energiek Schiedam kunt u eigenaar van deze zonnepanelen worden. Als lid van Energiek Schiedam, onze Schiedamse Energiecoöperatie voor en door inwoners van Schiedam, deelt u dan mee in het rendement. De voorinschrijving voor het project is gestart.

Het project Posctoderoos Zon op De Erker wordt in nauwe samenwerking met De Erker, de gemeente Schiedam, stichting PRIMO, De Buurtvrouw en stichting DUW! gerealiseerd. Het wordt een zogenaamde postcoderoos project. Hierdoor kunnen alle buurtbewoners, ook degene die zelf geen geschikt dak hebben profiteren van zonnepanelen op het dak van De Erker. Iedereen die binnen de postcoderoos woont kan dus meedoen!

Start voorinschrijving

De voorinschrijving voor Postcoderoos Zon op De Erker is gestart. U kunt meedoen vanaf 1 zonnecertificaat met een maximum van 100 zonnecertificaten. Een zonnestroomcertificaat is goed voor ongeveer 25 kilowattuur elektriciteit per jaar en kost maximaal 40 Euro, zie ook onder inleg bedag.
Voorinschrijven verplicht u nog tot niks. In september worden alle voorinschrijvers benaderd om hun interesse definitief te maken. Voorinschrijvingen worden daarbij behandeld op volgorde van binnenkomst. Vroege aanmelders krijgen dus voorrang bij de definitieve toewijzing in september.

U kunt het inschrijfformulier gebruiken voor uw voorinschrijving. Printen, scannen en mailen aan info at energiekschiedam.nl.

Inleg bedrag

Elk zonnepaneel wordt verdeeld in 10 zonnedelen, zogenaamde zonnecertificaten. De prijs per zonnecertificaat zal maximaal 40 Euro zijn, en waarschijnlijk iets lager liggen. U kunt dus al mee doen vanaf ongeveer 40 euro.  U kunt meedoen voor max. 10 panelen, 100 zonnedelen. Een zonnestroomcertificaat levert ongeveer 25 kWh per jaar op. Over de opgewekte stroom betaalt u geen energiebelasting, dat scheelt u bij de huidige stand van de energiebelasting 11 Eurocent per kWh.

Het heeft geen zin om meer zonnecertificaten aan schaffen dan dat u aan stroom verbruikt, omdat de opbrengst van de extra opgewekte kilowaturen slechts 5 a 6 Eurocent bedraagt. De vuistregel is dat een een huishouden per jaar ongeveer 3.000 KWh verbruikt, dat is grofweg 120 zonnecertificaten. Het elektriciteitsverbruik verschilt per huishouden, dus check daarom  uw energierekening voordat u in september uw voorinschrijving definitief maakt!

Welke postcodes kunnen meedoen?

Deelname aan Postcoderoos Zon op De Erker kan als u in de postcodes 3111, 3112, 3113, 3114, 3116, 3117, 3118 of 3119 woont.

Definitief maken inschrijving

Deze DEFINITIEVE inschrijving is o.a. afhankelijk van het werkelijk aantal panelen dat op het dak zal worden geplaatst, de uiteindelijke prijs per paneel en dus de prijs van de zonnecertificaten, de (geschatte) opbrengst per paneel en de uiteindelijke toewijzing van het aantal zonnecertificaten per deelnemer.  Immers , we zorgen  i.s.m. De Erker, ervoor dat zoveel mogelijk buurtbewoners hiervan kunnen profiteren. Deze reservering is dus niet bindend en verplicht u tot niets. Maar het vergroot uw kans op een deel van een of meerdere zonnecertificaten !!. Zonder deze voorinschrijving wordt het voor ons een stuk lastiger om op tijd de financiering rond te krijgen, de certificaten uit te geven en de installateur aan het werk te zetten.

Nieuwe projecten

Energiek Schiedam wil graag snel nog meer zonne-energieprojecten op daken in Schiedam starten. Kent of heeft u een geschikt dak? Laat het ons weten!

VVE NL

DUURZAAMHEID EN BESCHERMD STADSGEZICHT OF MONUMENT

(HOE) GAAT DAT SAMEN?

PRAAT MEE

Energiek Schiedam nodigt je 4 juli 19:00 uur uit in het Energiecafé (Hoogstraat 155A).

Het Entrepotgebouw aan de Lange Nieuwstraat kwam bij Energiek Schiedam voor hulp. Zoals vele VvE's wilden ze aan de slag met zonnepanelen maar wisten niet waar te beginnen. Anders dan bij vele VvE's is Het entrepotgebouw niet alleen een VvE, maar ook een monument én ligt het in beschermd stadsgezicht. Samen met de gemeente hebben we gekeken naar de kansen en belemmeringen. Rob van Wordragen zal jullie meenemen in deze samenwerking. Er liggen nog geen zonnepanelen en gaan ze er komen?

Vanuit de gemeente zal vervolgens Hanneke Bleijs ingaan op de mogelijkheden van verduurzaming in het beschermd stadsgezicht en de dilemma's van een amtenaar die gaat over monumentenzorg en hoe ze mee willen werken aan verduurzamingsvraagstukken.
Huib Sneep woont zelf in het beschermd stadsgezicht en zal ons meenemen in wat hij allemaal al gedaan heeft aan verduurzaming van zijn woning. Wat kan makkelijk en wat kost meer moeite? 

Daarna is er vooral tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Wat heb jij al gedaan, waar loop je tegenaan. Waar wil je mee geholpen worden?

Kom langs en praat mee.

Globaal programma
19:00 inloop
19:15 start
20:40 in gesprek
21:00 napraten

SchieTV8juni

Dolf was al bekend in Schiedam. Vanaf nu kunnen we echt zeggen dat we een BSer (Bekende Schiedammer) in ons midden hebben. Volg Dolf en Energiek Schiedam op SchieTV, elke eerste zaterdag van de maand om 10 uur.

8 juni ging het over zonnepanelen in Schiedam, hoe weinig er zijn en hoe wij als Energiek Schiedam daar meer van gaan maken. Klik op de foto om naar SchieTV te gaan.


Vijf Westlandse bedrijventerreinen gaan flink verduurzamen. Daarvoor krijgen ze in totaal 4,5 miljoen euro subsidie van de provincie Zuid-Holland. Het gaat om de Bedrijventerreinenvereniging Wateringsveldsche Polder in Wateringen, De Woerd in Naaldwijk, ABC Westland in Poeldijk, De Honsel in Honselersdijk en Leehove in De Lier.

Er worden met het geld diverse maatregelen genomen. Zo worden er in totaal 17.000 extra zonnepanelen geïnstalleerd, worden bedrijfsgebouwen beter geïsoleerd en gaan vijf bedrijven zelf energie opwekken met gebruik van warmtepompen. Verder gaan twee bedrijfsgebouwen overstappen op LED-verlichting.

De 4,5 miljoen euro is overigens een bijdrage in het totale bedrag dat bedrijven investeren in duurzame maatregelen. Het maximale subsidiebedrag dat bedrijven kunnen ontvangen is twintig procent van de kosten die ze maken.

Bron: Westlandse Omroepstichting

Het aantal zonnepanelen in de regio Rijnmond is afgelopen jaar met ruim een derde gestegen. Vooral Lansingerland nam een vlucht met een toename van 64 procent.

De meeste zonnepanelen liggen in Rotterdam. Maar daarna volgen Goeree Overflakkee (3483 panelen) en Nissewaard (3013 panelen). Beide gemeenten hebben duurzame energie fors gestimuleerd. Bijna nergens in het hele werkgebied van netbeheerder Stedin, die ook actief is in de Drechtsteden en de provincie Utrecht, wordt zo veel zonne-energie opgewerkt als op Goeree Overflakkee.

Ook in Lansingerland kozen veel mensen en bedrijven voor schone energie. Het aantal zonnepanelen groeide er van 1825 naar 2989. Geen enkele andere gemeente noteerde zo'n toename van 64 procent.

Het totale aantal megawatts aan zonne-energie binnen het werkgebied van Stedin groeide met 49 procent tot 539 megawatt, genoeg om 160.000 huishoudens in de Randstad van stroom te voorzien. Nog nooit zag de netbeheerder zo'n steile groeicurve als in het jaar 2018.

“Er is weer een record gebroken”, zegt woordvoerder Koen de Lange van Stedin. “De verklaringen hiervoor zijn nog steeds dezelfde. Door de aantrekkende huizenmarkt worden steeds meer nieuwbouwwoningen gebouwd, waar standaard zonnepanelen op het dak komen. En als ze er niet op zitten, plaatsen mensen ze zelf. De panelen worden steeds goedkoper en steeds beter, zodat mensen er meer rendement uithalen.”

Binnenmaas en Hellevoetsluis lieten de kleinste toename van het aantal zonnepanelen zien, beide gemeenten kregen er ongeveer 200 bij. Dat betekent een toename van 20 procent.”

Bron: AD, 23 januari

SCHIEDAM – De overheidsheffingen op energie (energiebelasting en Opslag Duurzame Energie – ODE) zijn per 1 januari veranderd. Het gebruik van aardgas wordt duurder, elektriciteit iets goedkoper. Deze stap past in het beleid om het energieverbruik in Nederland te vergroenen.De veranderde tarieven gaan volgens de rekenmeesters een gemiddeld huishouden honderdzestig euro kosten dit jaar. Concreet gaat het om verhoging van de energiebelasting op aardgas voor kleinverbruikers met € 0,03 per m3, naar € 0,29313 (excl. Btw) per kuub.

De belasting op elektriciteit voor huishoudens gaat omlaag van € 0,10458 naar € 0,09863 per kWh.

Deze goedkopere stroom wordt voor een flink deel teniet gedaan omdat de belastingaftrek op elektriciteit omlaag gaat van € 308,54 naar € 257,54 (excl. Btw). Deze vermindering wordt afgetrokken van de jaarnota omdat de overheid een deel van het stroomverbruik ziet als echte basisbehoefte, waarover geen belasting wordt geheven. Dit bedrag staat los van het daadwerkelijke stroomverbruik en is dus voor ieder huishouden gelijk.

De overheid belast het energiegebruik ook met de belasting Opslag Duurzame Energie (ODE), waarmee schone energievoorziening wordt gestimuleerd. De ODE op aardgas was in 2018 € 0,0285 per kuub en is dit jaar € 0,0524. Over stroom stijgt de ODE voor huishoudens van € 0,0132 naar € 0,0189 per kWh. Samen met de energiebelasting betekent dit dat een kuub aardgas een kleine zes cent duurder is geworden en een kWh elektra sinds begin dit jaar fractioneel goedkoper is.

SCHIEDAM – Een heel goed jaar was 2018 voor eigenaren van zonnepanelen. De Universiteit van Utrecht zette de opbrengsten op een rijtje.

'Voor eigenaren van zonnepanelen was 2018 een recordjaar. De opbrengst is ruim 10 tot 25 procent hoger dan verwacht, laten berekeningen zien. Het is opvallend dat eigenaren in het oosten van Nederland het meeste profiteren.

"We zeiden het al in oktober, toen veel eigenaren al evenveel energie hadden opgewekt met hun zonnepanelen als normaal gesproken in een heel jaar. Met de zonnige weken in het laatste kwartaal, vooral in oktober, zien we nu een recordopbrengst”, zegt Wilfried van Sark, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit Utrecht.

Gedurende 2018 brachten zonnepanelen vergeleken met het langjarig gemiddelde van 1981 tot 2010 zo'n tien tot vijfentwintig procent meer op, afhankelijk van waar je woont in Nederland. De landelijk gemiddelde meeropbrengst in 2018 t.o.v. 1981-2010 is18,9 procent. Onderzoekers Nick Nortier, Geert Litjens en Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht gebruikten in hun berekening gegevens van het KNMI van alle meetstations in Nederland. Voor de berekening van energieopbrengst namen zij een optimaal georiënteerd zonnepaneelsysteem. Honderd euro

De opbrengst van zonnepanelen wordt vaak weergegeven in kWh/kWp – een rekenstandaard onafhankelijk van het aantal panelen op het dak. De capaciteit van een gemiddeld systeem van ongeveer vier panelen ligt tegenwoordig wat hoger dan 1 kilowattpiek (kWp). In De Bilt was de opbrengst in 2018 1090 kWh/kWp, in Den Helder 1109 kWh/kWp, in Twente 1115 kWh/kWp en in Maastricht 1177 kWh/kWp. Het landelijke gemiddelde kwam uit op 1111 kWh/kWp. Dat betekent dat een gemiddeld huishouden in Nederland in 2018 met tien panelen al zijn elektriciteit zelf had op kunnen wekken.

Honderd euro

In Nederland mag men normaal gesproken rekenen op 875 kWh/kWp als kental voor opwekking van energie met zonnepanelen, dat getal gebruikt het CBS ook om het aandeel zonne-energie in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening te bepalen. Het kaartje hieronder laat zien dat voor een optimaal systeem ruim hogere opbrengsten voor 2018 gevonden worden, met een duidelijk regionaal verschil. Meer energie levert ook meer geld op voor de eigenaar, in 2018 zo’n honderd euro voor een systeem van tien panelen.

“Op dit moment draagt zonne-energie zo’n drie procent bij aan de elektriciteitsvoorziening in Nederland”, aldus Van Sark. “Die groei zet gestaag door. In 2030 zal ongeveer een-derde van onze elektriciteit van de zon komen.”'

Bron: Universiteit Utrecht

De Lokale Energie Monitor geeft landelijk inzicht in de lokale coöperatieve energiebeweging. De belangrijkste uitkomsten voor 2018: het aantal coöperaties is in 2018 toegenomen met 85 tot 484. Ook zijn de eerste warmtecoöperaties en biogasprojecten van start gegaan. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie. Er is nu 74,5 MWp aan collectief zonvermogen in productie en 159 MW aan collectieve wind, opgeteld genoeg stroom voor ruim 140.000 huishoudens. Op korte termijn staat er nog minstens een verdubbeling op de planning.  Lees meer op de site van HIER opgewekt.

Energiek Schiedam zoekt stadgenoten met duurzame ambitie

Er is echt iets gaande in Nederland. Het pruttelt in het land, soms prominent in de krant of op tv, soms verdekt, bij de mensen thuis, op de bank. Nederland verduurzaamt, Nederland denkt aan het milieu, Nederland wil van het gas af en wil stad en land in goede staat aan komende generaties laten.

Maar tussen droom en daad, staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. Hoe maak je de omslag van landelijke politiek naar aanpassingen in eigen huis of in eigen gedrag? Hoe vertaal je goede voornemens naar actie? Hoe voorkom je dat die goede wil verzandt omdat de tijd, de energie, het geld ontbreekt om alles zelf uit te zoeken en uit te voeren?

Energiek Schiedam, de coöperatie van Schiedammers die werken aan een energieneutrale stad in 2030, wil surfen op de kop van die golf van mooie intenties en gaat aan te slag.

We zoeken koplopers, mensen die voorop willen lopen omdat ze niet wachten tot anderen – de overheid! – in actie komen. Mensen die een impact willen hebben. Schiedammers die vorm gaan geven aan de omslag die de stad maakt naar een duurzaam samenleven.

We noemen het project Energiek Thuis. Samen aan de slag. Omdat je samen sterker staat en meer plezier hebt. En wie van zichzelf vindt dat zij of hij niet het type is dat voorop loopt op weg naar verandering... die nemen we in het proces mee, die maken we koploper.

Hoe we dat doen? Een krachtig plan! Met elkaar stellen we een agenda op met doelen voor volgend jaar. Concreet, praktisch. Persoonlijke plannen die voor ieder kunnen verschillen. De doelen krijgen kracht omdat we ook gaan onderscheiden waarom het soms stroef gaat, op weg naar milieuvriendelijk en energiezuinig handelen. Wat zet je zelf op je pad om maar niet in actie te hoeven komen? En wat kost je dat – en wat kost ons dat allemaal? Dat gaan we spelenderwijs voor ogen krijgen. Joost Wouters begeleidt ons in dit proces.

En als helder is wat ons tegenhoudt om te doen wat goed is, kunnen we gaan bedenken wat we het allergaafst vinden om te gaan doen – want dat is in de regel inspirerender en krachtiger dan onze bedenkingen. De een wil werk maken van een stad die groen genoeg is om aan onze (klein)kinderen te laten voor een gelukkig leven. De ander gaat het liefst isoleren, om zowel portemonnee als kooldioxidebalans te dienen. Een volgende besluit zo veel mogelijk plastic te recyclen of gaat zoveel mogelijk 'cradle to cradle' leven. Bedenk het zelf, bedenk het samen – onder begeesterende leiding van Energiek Schiedam. Dan laten we als deelnemers zien hoe een paar koplopers het verschil kunnen maken en kijken we met plezier uit naar waar de stad volgend jaar staat, op weg naar een duurzame toekomst.

Ben jij een koploper – of gewoon iemand die aan de slag wil om haar of zijn woning klaar voor de toekomst te maken? Doe dan mee met Energiek Thuis. De kennismakingsbijeenkomst is op 1 november in het Energiecafé op de Hoogstraat 155A, inloop 19.30. Kosteloos voor leden van Energiek Schiedam – en anderen kunnen zich eenvoudig aanmelden, voor een tientje ben je lid.

meld je aan door te mailen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Ook dit jaar organiseren we wederom een evenement samen met de gemeente op de dag van de duurzaamheid. Het thema dit jaar is "Nieuwe Energie maken we Zelf Samen".

Zet hem in je agenda: 10 oktober vanaf 19.00 bij Lentiz Life. Aanmelden kan via deze link of door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

17 september kwamen woningeigenaren bij elkaar die hun huis van het gas af willen. “Ik wil gewoon minder gas gaan gebruiken, ook voor Groningen”. Aan de hand van de klantreis van Hier Opgewekt vertelden de Schiedammers welke vragen ze hebben en waar ze vastlopen in hun duurzame ambities. De woningeigenaren gaan via de pilot Alles Elektrisch onderzoeken hoe ze hun eigen huis all-electric kunnen maken en wat daarbij komt kijken.

Heb je vragen over duurzame energie of het opknappen van je eigen woning?
Heb je kennis over je eigen verbouwingen die je wilt delen?
Zoek je een inspirerende plek om een paar avonduurtjes te werken aan energiegerelateerde projecten?

Kom naar de inloopavond van Energiek Schiedam in het Energiecafe!

Op 14 juli bezochten meer dan 100 Schiedammers de Duurzame Open Huizen route. Ze namen een kijkje bij Energieke Schiedammers die hard bezig zijn met het verduurzamen van hun huis. Via keukentafelgesprekken en inspirerende voorbeelden helpen ze elkaar om de volgende stappen te nemen richting prachtige, toekomstbestendige woningen. 

Sta jij te trappelen om zo duurzaam mogelijk te wonen? Je bent niet de enige, zo verwarmen Herman en Sonja hun historische pand op de Hoogstraat via een warmtepomp en zitten Jeroen en Eva behaaglijk onder hun infraroodpanelen. Zin om op een informele manier ervaringen uit te wisselen? Energiek Schiedam brengt koplopers bij elkaar om kennis en inspiratie te delen zodat het verduurzamen van je huis makkelijker wordt.

Energiek Schiedam heeft in coöperatie Hoom een goede partij gevonden om deze doelstellingen te bereiken en heeft zich in mei als 19e lid van coöperatie Hoom aangemeld.

De ledenadministratie, de nieuwsbrief en andere onderdelen van de backoffice behoren niet tot de meest sexy onderdelen van Energiek Schiedam. Ze zijn echter wel van groot belang voor een slagvaardige en groeiende coöperatieve vereniging.

Vorig jaar organiseerde Energiek Schiedam een eerste inspiratiesessie (toen nog onder de titel Energie Café) duurzame energie voor leden en niet-leden. De eerste inspiratiesessie smaakte meteen al naar meer. Op woensdag 25 april kwam er daarom een groep geïnteresseerden bij elkaar in het Energie Café op de Hoogstraat 155 om na te denken over een vervolg.

Ook in Tilburg borrelt het van de duurzame energie. Al sinds 25 jaar wordt hier iedere maand het milieucafé. Met spraakmakende onderwerpen en presentatie (a la DWDD) wordt hier de avond gevuld met een breed programma. Afgelopen 29 maart was Energiek Schiedam bij het milieucafé, en genoot van deze spraakmakende avond.

Afgelopen week is de tweede ZonneRenteperiode voor Zon op Wennekerpand afgesloten, het was de eerste ZonneRenteperiode waarin een vol jaar stroom geproduceerd werd. De zonnestroominstallatie heeft in de tweede ZonneRente periode 50.799 kilowattuur geproduceerd, dat is meer dan verwacht. Voor de statistiekfans de productie bedroeg 943,4 kWh/kWp.

Schiedam is een mooie plek rijker. Op Hoogstraat 155A vestigt zich een heus Energiecafé: Een ontmoetingsplaats voor Schiedamse ondernemers en burgers om ideeën uit te wisselen en projecten vorm te geven op het gebied van energietransitie: energiebesparen of duurzame energie opwekken. Herman Gels en Sonja Schwab zijn de initiatiefnemers en wij mochten het café openen samen met duurzaamheidswethouder Patricia van Aaken.

Duurzame energie biedt kansen. Voor verbetering van de luchtkwaliteit, voor economische groei én direct voor je portemonnee. Wij van Energiek Schiedam stelden in september de Duurzame Zeven op: zeven kansen voor duurzame energie die voor de stad het verschil kunnen maken. Deze hebben we aangeboden aan de lokale Schiedamse politieke partijen, met het verzoek om deze op te nemen in hun partijprogramma.

In de duurzaamheidsbeoordeling die Stichting Natuur & Milieu onlangs publiceerde eindigt Schiedam op de 33ste plaats. Voor Energiek Schiedam is het interessanter om te zien hoe het staat met het opwekken van groene stroom in Schiedam. Ook hier scoort Schiedam slecht met de productie van slechts 14 kilowattuur zonnestroom per inwoner per jaar, alleen Rotterdam doet het slechter met 11 kilowattuur per inwoner.

Eneco moet in publieke handen blijven. Dat vindt Energiek Schiedam, de lokale energiecoöperatie. Zij is daarom lid geworden van EneCoöperatie, dat een bod wil doen op aandelen in Eneco, en roept Schiedammers op ook lid te worden.

Afgelopen woensdag was voorlopig de laatste bijeenkomst van de Wijkenergiekgroep (WEG), een groep betrokken bewoners van de wijken Nieuwland en Groenoord, die een advies hebben uitgebracht over de te volgen route om van gas af te gaan. Ik, Inge Albregtse, heb de afgelopen maanden namens Energiek Schiedam deelgenomen aan de bijeenkomsten en nu de WEG zijn advies ingediend heeft, aangeboden vinger aan de pols te houden voor opvolging van het advies.

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!